Kontakt MPRI BIP MPRI

Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. Euro

Świadczenie usług prawniczych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

30.05.2017

Zapraszamy do udziału w wieloetapowym postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawniczych przez Wykonawcę w okresie 12 miesiecy od daty podpisania umowy. Warunki udziału, kryteria oraz zasady prekwalifikacji zostaną opublikowane w dniu 09.05.2017 r.

Zapraszamy do udziału.

W związku z przedłużającym się terminem związanym z opracowaniem warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz zasad prekwalifikacji Wykonawców, Zamawiający informuje, że treść ogłoszenia zostanie opublikowana do dnia 19.05.2017r., w tym samym terminie zostanie ona rozesłana do wykonawców, którzy zgłosili chęć udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje o zawieszeniu procedury związanej ze wszczęciem postępowania na Świadczenie usług prawniczych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie odstępuje od zamiaru wszczęcia postępowania. Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostanie opublikowane w najbliższym czasie na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawcy, którzy zgłosili chęć udziału w postępowaniu w odpowiedzi na ogłoszenie informacyjne o zamówieniu zostaną poinformowani o publikacji ogłoszenia również drogą mailową.

Zamawiający wszczyna procedurę przetargową związaną z udzieleniem zamówienia publicznego na  Świadczenie usług prawniczych na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

Termin składania ofert upływa dnia:  05.06.2017 r.

Osoby do kontaktu:  Paula Wierzbicka tel. 22 565 21 51
                                                                     email: p.wierzbicka@mpri.pl
                                     Andrzej Maszynkiewicz tel. 22 540 02 72
                                                                     email: a.maszynkiewicz@mpri.pl

Zapraszamy do składania ofert.

Uwaga!!! Zmiana terminu składania ofert. Oferty należy składać do dnia 06.06.2017r. do godziny 12:00.