Kontakt MPRI BIP MPRI
Jesteśmy deweloperem Twojego komfortu.

Newsy

Oferta pracy

17.01.2019

OFERTA PRACY
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.
poszukuje kandydata/ki na stanowisko
Specjalisty/ki ds. Nieruchomości
Liczba lub wymiar etatów: 1.
Miejsce wykonywania pracy: MPRI Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 27, 01-531 Warszawa
 

Zakres obowiązków:
 
 • nadzór nad właściwą eksploatacją nieruchomości,
 • bieżący nadzór nad wykonywaniem umów najmu, dzierżawy,
 • sporządzanie rozliczeń z najemcami,
 • monitorowanie płatności czynszu i innych należności od najemców,
 • przygotowywanie okresowych analiz, zestawień, sprawozdań,
 • aktualizowanie ofert najmu,
 • sporządzanie wniosków do Zarządu,
 • kompletowanie dokumentacji prawnej wymaganej do zbycia, pozyskania, przekazania nieruchomości,
 • prowadzenie korespondencji z podmiotami zewnętrznymi,
 • rejestracja i archiwizacja dokumentów.

Wymagania:
 
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum roczny staż pracy na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel i Power Point),
 • bardzo dobra znajomość poczty e-mail Outlook,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu,
 • terminowość i dokładność,
 • bardzo dobra organizacja pracy i wysoka kultura osobista.

Oferujemy:
 
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • narzędzia niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków,
 • szkolenia umożliwiające dalszy rozwój i poszerzenie swoich kompetencji,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • pakiety medyczne.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
 • CV i list motywacyjny,
 • Oświadczenie kandydata/ki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Oferty należy składać do dnia 30.01.2019 r. bezpośrednio u Dyrektora Biura Zarządzania Nieruchomościami Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji sp. z o.o. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej k.potega@mpri.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Specjalisty/ki ds. Nieruchomości przez Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27 (01-531) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) „RODO”.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ
zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”
 
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 27 (01-531). Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez adres email sekretariat@mpri.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 565-21-10  lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować poprzez email iod@mpri.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 565-21-10 lub pisemnie na adres siedziby administratora, z adnotacją „Inspektor Ochrony Danych Osobowych MPRI sp. z o.o.”. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w procesie rekrutacyjnym, na podstawie dobrowolnej zgody wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO tj. w związku z obowiązkiem nałożonym na MPRI sp. z o.o. na podstawie art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.
4. Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT oraz dostawcom usług kadrowo-płacowych, prawnych oraz pocztowych.
5. Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji, a także przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, a następnie zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający odczyt.
6. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. W przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie Pana/i danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO oraz przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzaną rekrutacją.
9. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a także nie będą przekazywane poza Europejski Obszar  Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowej